Tag Archives: GIS

Современа мерна технологија во денешните инфраструктурни проекти

Geomatic

Филозофијата на геометрија во просторот – просторен инженеринг суштински останува иста, но денешнава современа технологија ни нуди огромни олеснувања, зголемување на продуктивноста и најмногу сигурноста во добиените резултати од терен и на терен.

Генерално, во контекст на темата примена на современата мерна технологија во инфраструктурни проекти при снимање на терен и обележување на проектни податоци назад на терен, можат да се издвојат неколку групи на инструментално-технолошки решенија.

Прво, најкласично но со свое достојно значење, се Тоталните станици – мерни системи кои врз основа на прецизно мерење на хоризонтални и вертикални агли и коса должина ни ги процесираат 3D координатите за деталните точки од теренот. Денешниве тотални станици ги земаат предвид сите теоретски претпоставки за точноста во процесот на мерење. Предвидена е компензација на отстапувањата по двете оски и автоматско корегирање на мерените големини со тие отклони, вградена е заштита од груби отстапувања од условите за мерење а мерењето на должините е со најсофистицирани електронски должиномери.
Врз основа на овие карактеристики, тоталните станици ни овозможуваат точност и сигурност на податоците и со дел од агловна секунда а за должините во ранг на милиметар.
Овие карактеристики ни дозволуват да ги употребиме во процесите на снимање и прецизно обележување на проектни карактеристики на терен.

Нешто понова технологија и во последно време се поприменувана е GNSS технологијата. Овој систем позиционирањето го врши со помош на сигнали (мерења) од системи вештачки сателити. Моќните GNSS приемници и уште поважно, софтверот со кој се процесираат податоците овозможуваат со оваа технологија да се прибираат и обележуват на терен просторни координати со солидна сантиметарска геодетска точност.

Во попрецизните инженерски работи, за снимање обележување и контрола на висински разлики се користат нивелири. Денешнава мерна техника го има усовршено нивелирањето и освен класичното оптичко отчитување на висински разлики и понатамошно пресметување, веќе се применува и техника на бар-код нивелмански летви на кои нивелирот дигитално ја отчитува отсечката, пресметува висинска разлика и ја меморира како вредност за понатамошно пресметување.

Најнов тренд во прибирањето на просторни податоци е методологијата на терестричко скенирање.
Овој е одличен начин за масовно прибирање на податоци за изработка на 3D модели за проектирање и контрола на градби. И оваа метода дава висока точност и во комбинација со моќен софтвер, милионите снимени точки се обработуват, прочистуват непотребните и се добива реален просторен модел.

Видео:
Leica 3D Laser scaner

Линк
Погледнете повеќе информации за Leica Geosystems водечкиот бренд за мерни технологии

 

Александар Тушев,
дипл.геод инж ,
25 Октомври 2010

Fleet Management – GPS Следење возила во реално време станува се попопуларно а сега веќе и технолошки напредно

Garmin Fleet management

nuvi 2597 LMTСо користење на GARMIN навигации во возилата, Frotcom ви овозможува пишување на бесплатни текстуални поракипомеѓу возачите и канцеларија, како и испраќање на дестинации до навигаторот, од канцеларија. Возачот треба само да притисне на навигацијата која директно ќе го води до целта.

Овој модул е многу корисен за да се избегне непотребен трошок на гориво , и поради тоа што овозможува ефективен комуникациски линк со шоферите , заштедувајќи на телефонските трошоци, особено при интернационалните разговори.
Повеќе информации за следењето возила, системот за пристап и технички спецификации на www.Frotcom.com


GARMIN
 навигација, најновите модели, комплетно прилагодени за Fleet Management изберете на www.GarminGPS.mk | info@garmingps.mk | 078 306 200

Топографски карти како позадина на Вашиот рачен GARMIN GPS навигатор

Garmin_rasterMAP

Рачните GARMIN GPS/GLONASS уреди за теренска навигација се од голема корист, ако Вашата работа или хоби вклучува посета и движење по терени!
garmin_gpsmap64_page-topo-europakarte-1Напреден, цврст дизајн, екран на допир или со копче за управување, можност за  Камера, инсталирани дигитални топо мапи, барометарски altimeter, 3-axis електронски компас, wireless data sharing, touchscreen, high-sensitivity GPS ресивер со овозможени WAAS /EGNOS, колор дисплеј, microSD™ картичка. Некои модели имаат и можност за Внесување на скенирани растерски подлоги! Импортирање на сателитски снимки BirdsEye™ Satellite Imagery дирекно во уредот!

GARMIN GPS навигација за секоја потреба … сигурно до целта!
www.GarminGPS.mk / 078 306 200 / info@garmingps.mk

Web публикување и администрирање со просторни настани – www.MKmaps.com – Магистерска тема

MKmaps

Магистерска тема “Web публикување и администрирање со просторни настани” 
Master Thesis “Web publishing and administration with geospatial events”

Ментор: проф.др Ванчо Ѓорѓиев
кандидат: Александар Тушев дипл.геод.инж
Реализиран проект, OnLine промотивна Карта на Македонија: www.MKmaps.com | www.welcome2macedonia.com

…..
Администрирањата со просторните податоци како дел од е-управувањата, одсекогаш преставувале дополнителен предизвик раководени од комплексноста во дефинирањето, димензионирањето и дистрибутивните условувања без разлика дали станува збор за отворени и/или затворени системски решенија.

Успешното управување и развојот на недвижниот простор, инфраструктурата и настаните поврзани со него, е базирано врз квалитетни просторни податоци и системи за чување и администрирање на податоците. Во многуситуации просторниот податок значително може да помогне во носењето позитивна одлука за интелигентно искористување на просторните ресурси.

Раководејки се од оваа констатација, предмет на оваа истражување ќе бидат просторните податоци и нивната дистрибутивност базирани врз WEB ориентирани решенија. Во тој контекст, а следејки ја комплексноста на случувањата во реалниот свет, истражувањата ќе бидат ориентирани кон балансот на ресурси и алгоритми за подршка на администрацијата со просторните настани. Ваков приод во суштина ќе има одговорност хиерархиски да ги рангира просторните функции по значај, ориентација и системското вклопување како интегрални решенија ориентирани кон управувањето и донесувањето на институционални и поединечни одлуки во бизнис и друг вид на економски и политички одлуки.

Поконкретно, цел на овој труд е да го покаже местото и моќта на ГеоПросторните податоци сервирани како информации во планирање и носење квалитетни бизнис или индивидуални одлуки поврзани со просторни сегменти и тоа пред огромниот број корисници на Интернет.
MKmaps

За да биде појасен ликот на продуктот “геопросторна информација” и основите од кој информацијата се произведува, во трудот ќе се афирмираат основните сетови на геопросторните податоци, технолошките процеси за аквизиција и обликување на податоците, стандардите со кои се регулира продукцијата на просторните податоци, претпоставките и реалната конструкција на економските фактори кои како иницијатива и показатели треба да ја дадат оправданоста/исплатливоста и конкурентноста на понудениот концепт во амбиенталните опкружувања.

……

Превземи ја темата во .pdf
Превземи ја презентацијата .pps

……

Содржина

Вовед

 1. E-општество
 2. Предмет и цел на Магистерскиот труд
 3. Досегашни истражувања и достигнувања во оваа област
 4. Концепт и методологија на истражувањата
 5. Очекувани резултати

Анализа на системска/корисничка основа за Webпубликување и администрирање просторни податоци

 1. ГеоПросторни податоци
  1. Препознатливи пакети геопросторни подадоци
  2. Продукција, дистрибуција и управување со геопросторни податоци
  3. Квалитет, Униформност и Стандарди кај ГеоПросторниот податокот
   1. INSPIRE иницијатива
   2. Актуелност на податокот и ISO стандарди во оваа област
 2. Информатичка платформа
 3. Трансформирање на геопросторните податоци во бизнис геоинформации
  1. Концепти за избор на репрезентативен податок
  2. Можности за бизнис примена на геопросторните податоци

Анализа при избор на оптимална технологија за Webпубликување и администрирање просторни податоци

 1. Формати на публикување
 2. Целни групи клиенти
 3. Потребни ресурси на серверска страна
 4. Потребни ресурси на клиентска страна

Web GIS проект –www.MKmaps.com

 1. Мисија на проектот webинтерактивна карта
 2. Информатичко-Технолошка основа на апликацијата

Заклучни ставови

 1. Инвестирање и развој на технолошки платформи за управување со ГеоПросторни податоци во нашето бизнис опкружување …

Web Mapping можност за презентација

MKmaps

Web презентација на просторни сегменти

Користењето на современата технологија овозможува се повеќе начини за публикување на просторни податоци со најразлична намена.
Еве една интересна можност за визуелизирање на просторни сегменти што може да се примени за најразлични корисни презентации.
Применет е збир од современи геоинформатички технологии кои обезбедуват квалитетни просторни податоци и едноставен, без никакви побарувања на корисничка страна, информатички код за публикување.

 • Во можност сме да Ви понудиме проект и технологија за прибирање просторни податоци и Web картирање по Ваше барање
 • Повеќе на www.welcome2macedonia.com | www.MKmaps.com

Бензинските станици на Lukoil Македонија, промо Мапа

 

“Web портали со Геодетска ориентација”

Дипломска работа – “Web портали со Геодетска ориентација”Mентор: проф.др Ванчо Ѓорѓиев
Кандидат: Александар ТушевВовед

Интернетот како медиум

Интернет от како медиум  во последните години доби ва висока популарност во секој сегмент од современото живеење . Тој тренд е во силен пораст и тоа е сосема оправдано ако направиме споредба колку брзо и едноставно ги добиваме информациите од интернет за разлика од сите други медиуми. 24часа на ден Web страните се достапни за секој што сака да добие актуелна информација.

Вовед
Интернетот како медиум
ГеоИнформациски Системи
Geo локации/сегменти и атрибути приврзани за нив
Web публикување податоци
Структура на системот за Web публикување
Web публикување Geo податоци
Структура на системот за Web публикување GeoData
Web портал   www.gizzo.mk
Апликација со повеќе елементи публикувана на Интернет сервер, достапна за сите Корисници
Заклучни ставови од темата 

 

Користена литература и податоци 
Библиотека на користени поими 

Развојот на идеата за пристап и пренос информациски пакети меѓу повеќе кориснички компјутери почнува во 1960тите години. Министерството за Одбрана на САД ( U.S. Department o Defense Advanced Research Projects Agency (ARPA) ) го развива и реализира проектот ARPANET – мрежа од компјутери со пристап до информации наменети само за воени потреби. ARPA формира и две мрежи со сателитски пренос на информациите помегу компјутери-корисници на различни просторни локации. Секоја од овие мрежи задоволува само конкретна  потреба за која е развивана и е достапна на потесен круг корисници.

Шема-Интерконекција меѓу компјутерски мрежи

Потребата за брз пристап до повеќе информации пред корисникот иницира развој на методологија за интерконекција меѓу поголем број компјутерски мрежи – Интернет. Интерконекцијата е овозможена по принцип на логичка(виртуелна) врска со дефиниран сет мрежни протоколи ( Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP)) кои нудат со впишување на текстуална адреса (word processors)да се воспостави протек на информации меѓу различни типови компјутери од различни мрежи.

Во почетокот  на 1980-тите користејки ги TCP/IP протоколите многу научни и владини агенции формираат компјутерски мрежи ( Computer Science NETwork, Department of Energy’s Magnetic Fusion Energy Network (MFENet), High Energy Physics NETwork (HEPNET), National Science Foundation NETwork (NSFNET) ). Интернет навлегува и во поголеми компании за нивни комерцијални цели, со што секојдневно се развиват технологии и правила за да се добијат поголеми бенифити од размената на потребни информации. Кон крајот на 80тите како склоп на сите дотогашни технологии и протоколи е креирана широка светска мрежа ( World Wide Web ).

Со глобалното распространување кон мрежата пристапуваат огромен број корисници од различни општествени сегменти па www го добива приматот јавен сервис, кој нуди информации од повеќе видови и различно потекло .

Денес, кога информацијата е моќ, интернетот е водечки медиум. Високото ниво на интелектуален и технолошки развој, трендовите на глобализација во економски и политички светски целини, наметнуваат потреба од брз пристап до актуелни, систематизирани и доверливи информации од многу различни точки на Земјината сфера. Се поголеми се барањата од милиони корисници за информации поврзани со барана Geo -локација Сообраќајна инфраструктура–најкраток пат до одредена адреса/локација, Туристички локалитети за баран регион, Вегетација и култури на замјоделското земјиште, Разместеност на население, Разместеност на индустриски објекти, Недвижности,  Оски на развој и просторни планови,   и сл).

Интернетот како систем за размена на податоци нуди можност за развој и креирање платформи кои пред огромниот број корисници ќе публикуваат Geo – информации.

….

Целата тема погледнете ја на овој линк 
http://www.tushev.gizzo.mk/wp1_web_gis.html

 

Можеби ве интересираclose