Tag Archives: Геодезија

Потпишан Меморандум за соработка помеѓу Агенцијата за катастар на недвижности и Градежниот факултет

Memorandum_Katastar AKN_Gradezen Geodezija

На Градежниот факултет беше потпишан Меморандум за соработка помеѓу Агенцијата за катастар на недвижности на Република Македонија и Градежниот факултет при УКИМ. Во присуство на претставници на двете институции, Меморандумот го потпишаа г. Славче Трпески, директор на Агенцијата за катастар на недвижности и г. Милорад Јовановски, декан на Градежниот факултет.

AKN GRADEZEN potpisan memorandumСо Меморандумот за соработка се утврдуваат облиците и начинот на соработка помеѓу Агенцијата за катастар на недвижности на Република Македонија и Градежниот факултет при Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ од Скопје во областа на геодезијата и вишата геодезија, како и основните геодетски работи, премерот на недвижности, топографските карти, картографијата, националната инфраструктура на просторни податоци, управувањето со геодетско-катастарскиот информациски систем, катастарот на недвижности, масовната проценка на недвижности, Регистарот на просторни единици и други области кои се во надлежност на двете институции.

Соработката ќе се реализира преку:
размена на информации за активностите на институциите, соработка при спроведувањето на практичната настава на студентите по геодезија од Градежниот факултет, како и обезбедување потребни услови за нејзино спроведување, преку нивно запознавање со работните процеси на Агенцијата за катастар на недвижности (процесите на изработка на топографските карти, основните геодетски работи, дигитализацијата, развивањето на GIS системите и друго), соработка во обезбедувањето потребни услови за обука на овластените геодети (човечки, просторни, технички итн.) во функција на спроведување на континуираната обука за овластените геодети како надлежност на Агенцијата за катастар на недвижности, определување заеднички тимови на предавачи на теми

Прослава на “5-ти Март 2012 година – Денот на европските геодети и Геоинформации” , а во чест на 500 години од раѓањето на познатиот картограф Герхард Крамер Меркатор

MERCATOR MAP

По повод одбележувањето на прославата “5-ти Март 2012 година – Денот на европските геодети и Геоинформации” со организирање на централна прослава во Брисел – Белгија, а во чест на 500 години од раѓањето на познатиот картограф Герхард Крамер Меркатор,
Комората на овластени геодети на Република Македонија како полноправна членка на Советот на Геодети на Европа со особена чест и задоволство, Ве поканува и Вие да присуствувате на пригодното одбележување на овој настан, којшто ќе се одржи на ден 01.03.2012 година (четврток) во хотел “ХОЛИДЕЈ ИН” – Скопје, со почеток во 12,00 часот.

Во склоп на овој настан за животот и делото на еден од основоположниците на картографијата ќе зборува проф. д-р Златко Србиноски од Катедрата за виша геодезија при Градежниот факултет во Скопје.

Согласно Програмата за континуирана едукативна настава за 2012 година ќе биде одржана и Првата едукативна настава со сопствена презентација од страна на м-р Хендрик Вестербек, претставник на Катастарот на Кралството Холандија.

АГЕНДА:
Четврток, 01.03.2012 год.
11,45 -12,00 Пристигање во хотел Холидеј Ин-Скопје (сала Милениум 2);
12,00 -12,15 Поздравен говор на Претседателот на Комората на овластени геодети на Република Македонија;
12,15- 12,45 “Герхард Крамер Меркатор – 500 години од раѓањето на големиот картограф” проф. д-р Златко Србиноски;
13,00-13,30 “Катастарот и геодезијата во ГеоИнформациските системи – предизвик за младите луѓе” м-р Хендрик Вестербек;
13,40-14,00 Делење на годишни Сертификати за посета на едукација за 2011 год.

Котизацијата за Овластените геодети за оваа едукативна настава е во износ од 500,00 денари.

Срдечен поздрав,

Претседател на Комора
на овластени геодети на РМ
…………………………………………………
м-р Борис Тунџев, дипл.геод.инж.

Поканата за 1-та едукативна настава за 2012 во .pdf можете да го превземете на линкот долу
ПОКАНА за 1-та едукативна настава за 2012 > превземи .pdf >

Повеќе за овој настан на Европско ниво на следниот линк
“Day of the European Surveyor and GeoInformation”

Современа мерна технологија во денешните инфраструктурни проекти

Geomatic

Филозофијата на геометрија во просторот – просторен инженеринг суштински останува иста, но денешнава современа технологија ни нуди огромни олеснувања, зголемување на продуктивноста и најмногу сигурноста во добиените резултати од терен и на терен.

Генерално, во контекст на темата примена на современата мерна технологија во инфраструктурни проекти при снимање на терен и обележување на проектни податоци назад на терен, можат да се издвојат неколку групи на инструментално-технолошки решенија.

Прво, најкласично но со свое достојно значење, се Тоталните станици – мерни системи кои врз основа на прецизно мерење на хоризонтални и вертикални агли и коса должина ни ги процесираат 3D координатите за деталните точки од теренот. Денешниве тотални станици ги земаат предвид сите теоретски претпоставки за точноста во процесот на мерење. Предвидена е компензација на отстапувањата по двете оски и автоматско корегирање на мерените големини со тие отклони, вградена е заштита од груби отстапувања од условите за мерење а мерењето на должините е со најсофистицирани електронски должиномери.
Врз основа на овие карактеристики, тоталните станици ни овозможуваат точност и сигурност на податоците и со дел од агловна секунда а за должините во ранг на милиметар.
Овие карактеристики ни дозволуват да ги употребиме во процесите на снимање и прецизно обележување на проектни карактеристики на терен.

Нешто понова технологија и во последно време се поприменувана е GNSS технологијата. Овој систем позиционирањето го врши со помош на сигнали (мерења) од системи вештачки сателити. Моќните GNSS приемници и уште поважно, софтверот со кој се процесираат податоците овозможуваат со оваа технологија да се прибираат и обележуват на терен просторни координати со солидна сантиметарска геодетска точност.

Во попрецизните инженерски работи, за снимање обележување и контрола на висински разлики се користат нивелири. Денешнава мерна техника го има усовршено нивелирањето и освен класичното оптичко отчитување на висински разлики и понатамошно пресметување, веќе се применува и техника на бар-код нивелмански летви на кои нивелирот дигитално ја отчитува отсечката, пресметува висинска разлика и ја меморира како вредност за понатамошно пресметување.

Најнов тренд во прибирањето на просторни податоци е методологијата на терестричко скенирање.
Овој е одличен начин за масовно прибирање на податоци за изработка на 3D модели за проектирање и контрола на градби. И оваа метода дава висока точност и во комбинација со моќен софтвер, милионите снимени точки се обработуват, прочистуват непотребните и се добива реален просторен модел.

Видео:
Leica 3D Laser scaner

Линк
Погледнете повеќе информации за Leica Geosystems водечкиот бренд за мерни технологии

 

Александар Тушев,
дипл.геод инж ,
25 Октомври 2010

На 6 и 7 мај 2011 год. во Опатија, Хрватска на Генералното Собрание на Советот на геодети на Европа, Комората на Овластени Геодети на Република Македонија беше примена како 34-та полноправна членка во рамките на Советот на геодети на Европа (CLGE).

f1_opatija_clge

На 6 и 7 мај 2011 год. во Опатија, Република Хрватска на Генералното Собрание на Советот на геодети на Европа, апликацијата за членство од Комората на Овластени Геодети на Република Македонија едногласно беше прифатена и македонската Комора беше примена како 34-та полноправна членка во рамките на Советот на геодети на Европа (CLGE). Со тој чин, преку оваа организација, Комората на овластени геодети ги застапува и промовира интересите на македонските геодети во Европа.
Македонската делегација ја сочинуваа м-р Борис Тунџев, Претседател на Комората на овластени геодети на Република Македонија, проф. Златко Србиноски, како претставник на Градежниот факултет од Скопје и Сашо Димески, претставник на Агенцијата за катастар на недвижности.
 Во рамките на своето претставување, Претседателот на Комората на овластени геодети, г. Борис Тунџев преку куса презентација ги информираше делегатите на Собранието за досегашните активности на македонските геодети насочени кон промоција на нивните интереси и залагања за што поголема афирмација на геодетската дејност во општествените текови. Понатаму, даде краток осврт на начинот на организирање на Комората на овластени геодети, потребата и целта за нејзино формирање, функционирањето во рамките на геодетската дејност, како и за проблемите и перспективите на геодетската струка и условите во кои таа се одвива во Македонија.

На Собранието на кое зедоа учествo 55 делегати од 33 земји од Европа се дискутираа актуелните состојби во секоја од земјите членки на CLGE, се разменуваа искуства од доменот на организирањето и делувањето на националните здруженијата на геодети, се носеа конкретни заклучоци и препораки за понатамошно делување.

Краток опис на CLGE
Советот на геодети на Европа (CLGE) е формиран во 1972 год. на Конгресот на Меѓународната федерација на геодети (FIG) во Висбаден од страна на 9 земји членки на Источна Европа со цел промоција на интересите на геодетската професија, како во приватниот така и во јавниот сектор во Европа.

Основни постулати на CLGE се:
– Создавање на перманентен форум на геодетите од Европа;
– Обврзување на геодетите од Европа на соработка и партнерство во рамките на професијата;
– Промоција и размена на технички, научни и образовни искуства од геодетската пракса;
– Одржување и подобрување на квалитетот и стандардите на професионалните услуги на геодетите во земјите членки;
– Пружање на помош, давање на консултации и совети на земјите членки, националните асоцијации и ЕУ институциите, по нивно барање;
– Претставување на професијата пред европските надлежни органи и влади;
– Учество во други релевантни организации во Европа и во светот.

Повеќе на страната на Комората на Овластени Геодети на РМ
www.Komora-Geodeti.mk > повеќе >

Информацијата за приемот на Комората на официјалната страна на CLGE
www.clge.eu/news > повеќе >
А.Тушев, 12 јули 2011

Недвижностите и односите што се создаваат околу нивната сопственост и владение одсекогаш привлекувале внимание во општествените односи

Недвижностите и односите што се создаваат околу нивната сопственост и владение одсекогаш привлекувале внимание во општествените односи. Тргнувајки од основните определби на Уставот на РМ, со кој се гарантира правото на сопственост, разбирлив е интересот на граѓаните да бараат евидентирање и прецизно дефинирање на границите на својата сопственост.
Во современиот начин на живеење без ефикасен систем кој ажурно ги дефинира, димензионира, обликува и сервисира информациите за недвижностите (просторната локација и сопственост, а на тоа се дополнуват и други податоци) неможе да се замисли развојот на било кое општество.
За недвижности, во законска смисла, се сметаат: земјиште, згради, посебни делови од згради и други објекти изградени на земјиштето. Информационен систем за недвижностите е Катастарот, кој нуди геометриски и атрибутни податоци за недвижностите во државата. Во сите негативни странски извештаи за состојбите во нашава држава редовно се спомнуват и проблемите кои ги продуцира катастарот со спорото и неажурно издавање податоци за сопственоста и положбата на недвижностите.
И покрај сите негативни коментари за Катастарот, целта на овој текст е да дадеме поддршка за позитивната кампања за проектот “Катастар на недвижности – Да се знае што е чие” со новата web страна и телевизиска реклама во ударни термини со што на крајните корисници им се приближуваат настаните во овој сегмент.

  • Повеќе детали на официјалната страна на ДЗГР
    www.katastar.gov.mk

До брзо видување, имајте убав ден!

А.Тушев, дипл.геод инж
25.01.2007

Можеби ве интересираclose