Tag Archives: Data

International Conference Spatial Data Infrastructures and Spatial Information Management 2013

SDI 13

This year, the Annual FIG Commission 3 Workshop and Meeting is joined by the ‘FIG Task Force on Property and Housing’ (FIG-TF-PH) and the ‘South-East European Research Association on Geo-Sciences’ (Geo-SEE) to form the first International Conference on Spatial Data Infrastructures (SDIs) and Spatial Information Management (SIM).

The conference will be focused on the importance and usage of SDIs and SIM on local, national and regional level, with association to global initiatives. Targeting the process of spatial data sharing through the Internet, as a tool for faster, easier and simpler access to spatial data by all stakeholders, customers and clients; the implementation of International-Global and European criteria for organizing digital spatial data; the impact of spatial information on all application fields; cooperation between stakeholders, such as state institutions responsible for collecting, structuring, archiving, updating and analyzing spatial data, according to their legal mission and obligation.

“Spatial Data Infrastructures and Spatial Information Management 2013”, that will take place in Skopje, from 13th to 16th of November 2013.

“Web портали со Геодетска ориентација”

Дипломска работа – “Web портали со Геодетска ориентација”Mентор: проф.др Ванчо Ѓорѓиев
Кандидат: Александар ТушевВовед

Интернетот како медиум

Интернет от како медиум  во последните години доби ва висока популарност во секој сегмент од современото живеење . Тој тренд е во силен пораст и тоа е сосема оправдано ако направиме споредба колку брзо и едноставно ги добиваме информациите од интернет за разлика од сите други медиуми. 24часа на ден Web страните се достапни за секој што сака да добие актуелна информација.

Вовед
Интернетот како медиум
ГеоИнформациски Системи
Geo локации/сегменти и атрибути приврзани за нив
Web публикување податоци
Структура на системот за Web публикување
Web публикување Geo податоци
Структура на системот за Web публикување GeoData
Web портал   www.gizzo.mk
Апликација со повеќе елементи публикувана на Интернет сервер, достапна за сите Корисници
Заклучни ставови од темата 

 

Користена литература и податоци 
Библиотека на користени поими 

Развојот на идеата за пристап и пренос информациски пакети меѓу повеќе кориснички компјутери почнува во 1960тите години. Министерството за Одбрана на САД ( U.S. Department o Defense Advanced Research Projects Agency (ARPA) ) го развива и реализира проектот ARPANET – мрежа од компјутери со пристап до информации наменети само за воени потреби. ARPA формира и две мрежи со сателитски пренос на информациите помегу компјутери-корисници на различни просторни локации. Секоја од овие мрежи задоволува само конкретна  потреба за која е развивана и е достапна на потесен круг корисници.

Шема-Интерконекција меѓу компјутерски мрежи

Потребата за брз пристап до повеќе информации пред корисникот иницира развој на методологија за интерконекција меѓу поголем број компјутерски мрежи – Интернет. Интерконекцијата е овозможена по принцип на логичка(виртуелна) врска со дефиниран сет мрежни протоколи ( Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP)) кои нудат со впишување на текстуална адреса (word processors)да се воспостави протек на информации меѓу различни типови компјутери од различни мрежи.

Во почетокот  на 1980-тите користејки ги TCP/IP протоколите многу научни и владини агенции формираат компјутерски мрежи ( Computer Science NETwork, Department of Energy’s Magnetic Fusion Energy Network (MFENet), High Energy Physics NETwork (HEPNET), National Science Foundation NETwork (NSFNET) ). Интернет навлегува и во поголеми компании за нивни комерцијални цели, со што секојдневно се развиват технологии и правила за да се добијат поголеми бенифити од размената на потребни информации. Кон крајот на 80тите како склоп на сите дотогашни технологии и протоколи е креирана широка светска мрежа ( World Wide Web ).

Со глобалното распространување кон мрежата пристапуваат огромен број корисници од различни општествени сегменти па www го добива приматот јавен сервис, кој нуди информации од повеќе видови и различно потекло .

Денес, кога информацијата е моќ, интернетот е водечки медиум. Високото ниво на интелектуален и технолошки развој, трендовите на глобализација во економски и политички светски целини, наметнуваат потреба од брз пристап до актуелни, систематизирани и доверливи информации од многу различни точки на Земјината сфера. Се поголеми се барањата од милиони корисници за информации поврзани со барана Geo -локација Сообраќајна инфраструктура–најкраток пат до одредена адреса/локација, Туристички локалитети за баран регион, Вегетација и култури на замјоделското земјиште, Разместеност на население, Разместеност на индустриски објекти, Недвижности,  Оски на развој и просторни планови,   и сл).

Интернетот како систем за размена на податоци нуди можност за развој и креирање платформи кои пред огромниот број корисници ќе публикуваат Geo – информации.

….

Целата тема погледнете ја на овој линк 
http://www.tushev.gizzo.mk/wp1_web_gis.html

 

Можеби ве интересираclose