Tag Archives: Правилник

ПРАВИЛНИК ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ

Geodetski elaborat

Врз основа на член 90, став (2) од Законот за катастар на недвижности („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 55/2013), Управниот одбор на Агенцијата за
катастар на недвижности, донесе  ПРАВИЛНИК ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ

Со овој правилник се пропишува начинот на извршување на геодетските работи за
посебни намени, како и формата и содржината на геодетските елаборати за извршените
геодетски работи за посебни намени.

Основа за вршење на геодетските работи за посебни намени се точките од геодетските
референтни мрежи, и тоа: тригонометриска, полигонометриска, полигонска, линиска,
глобален навигациски сателитски систем (GNSS) и нивелманска референтна мрежа

Правилникот можете да го превземете на официјалната страница на Агенцијата за
катастар на недвижности.
ЛИНК: ПРАВИЛНИК ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ.pdf

АКН донесе Правилник за премер на Недвижности

Pravilnik Premer Nedviznosti 09 2013

Врз основа на член 74 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013), Управниот одбор на Агенцијата за катастар на недвижности донесе ПРАВИЛНИК ЗА ПРЕМЕР НА НЕДВИЖНОСТИ.

Со овој правилник се пропишува начинот на извршување на премерот на недвижностите во функција на востановување и одржување на катастарот на недвижности, како и формата и содржината на геодетските елаборати од извршениот премер.

Повеќе детали на страната на АКН и КОМОРА на Трговци Поединци Овластени Геодети и Трговски Друштва за Геодетски Работи

Превземете го ПРАВИЛНИКОТ на овој >линк >

Можеби ве интересираclose