Гео Едукација

Страна за ГеоЕдукацијата во Македонијa

Елаборати и задачи | Дипломски Трудови | Магистерски трудови | Пребарај Гео содржини

Елаборати и задачи од Студиите по Геодезија – ГФ Скопје
12 Геодетска Мерна Технологија
Семинарски теми по предметот
Тема: Инстументи Leica TC705 и LeicaDNA10 – Зоран Цветковски, инд бр.313
превземи – geodetska_merna_tehnologija_cvetkovski.pdf
Тема: Тотални станици – Серија Leica TPS 800 – Александар Тушев, инд бр.215
превземи – totalni_stanici_leica_tps800_tushev.pdf
12 Геодезија 2
Семинарски теми по предметот
Тема: Одредување координати на две тригонометриски точки заедно кога се мерени правци и должини – Зоран Цветковски, инд бр.313
превземи – opredeluvanje_koord_dve_trig_t_zaedno_cvetkovski.pdf
12 Теориска Геодезија 2
           

Семинарски теми по предметот
Тема: GPS Leica SR 20 ” – Александар Тушев инд.бр 215 , Јованка Стојанова инд.бр 262      

          

Испитни прашања од предметот
          

11 Картографија 2
           

Семинарски теми по предметот
          

Тема: Дигитална Картографија – Илинка Ѓорѓиева инд.бр 256, Стојанче Тодоровски инд.бр 255          

10 Менаџмент и технологија на Геодетски работи
           

Семинарски теми по предметот

nisticki snimanja, fizi~ka delba na parceli geodetski i geometri. cenite na geodetskite i katastarski uslugi

Тема: Политика на цени и пласман на геодетски производи – Јованка Стојанова, Александар Тушев – факултет за Геодезија
9 Гео Физика
         

Решени Задачи – Гравиметрија – асс. Пановска Сања дипл.проф.физ        

         

Решени задачи во Micr. Excel – Изработил Арсов Орданчо       

         

Одговори на прашања од испит

1 Индустриска Геодезија
         

Годишни програми бр.1 и 2 по предметот – изработил , Крстев Бојан инд бр.10       

         

Прашања и одговори по Индустриска Геодезија – генерација Апсолвенти 2006/2007      

Катастар
Испитна елаборација по предметот Катастар на студиите по Геодезија – 2003публикувано од Александар Тушев, дипл.геод.инж
превземи – katastar_eksproprijacija_gizzo.pdf
2 Гео Информациски Системи
          

Технички извештај за годишната задача по предметот – изработил , Владимир Стефановски, инд бр 1 , факултет за Геодезија         

Годишна задача по предметот
ГИС на билборди – изработил : Иван Самаров, инд. бр 47, факултет за геодезија
превземи -aplikacija_gis_bilbordi -.exe апликација
3 Картографија 1
           

Испитни прашања по предметот      

          

Годишни програми од вежбите по предметот – created by: генерација апсолвенти 2006/2007       

           

4 Автоматска обработка на просторни податоци
Елаборат за Годишната задача по предметот АОП – изработил Александар Тушев , инд бр 215, факултет за Геодезија превземи -aop_elaborat_tushev_2006.pdf
6 Фотограметрија 1
Материјали од вежби

Решени задачи од вежбите по предметот – – Зоран Цветковски, инд бр.313

превземете – fotogrametrija1_reseni_zadaci_cvetkovski.pdf

6 Фотограметрија 2
Решени задачи од вежбите по предметот –   изработил: Арсов Орданчо, студент на Геодезија
превземете го фајлот fotogrametrija_2_zadaci_vezbi.zip
превземете го фајлот fotogrametrija2_odgovori.pdf
7 Геодетска Метрологија
Материјали за предметот во дигитална форма
Изработено од: Цикарски Драги и Крстев Бојан, студенти на ГеодезијаПрв колоквиум   /превземете . doc/     
Други колоквиуми / превземете . doc/
8 Инженерска геодезија 2
          

Испитни прашања од предметот  

          

Задача 1 по предметот , работена на вежби. Автор : Марјан Милошоски, дипл.геод.инж

13

* download_documents/inzenerska2_program.zip

Слободно испратете Ваши елаборати и задачи  кои сакате да ги објавиме.

mail@georeport.mk

Листа Дипломирани
Листа Магистри
Custom Search


 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *