Category Archives: 3D терен

Координати – математички модели и пресметки

FB_IMG_1497741063916

Кога Геодетско стручно лице ќе рече: Ви испорачуваме координати, должини и површини – тој освен неколку бројки на хартија, мисли и на следниве математички пресметки кои се теоретската подлога за добивање координати во соодветен координатен систем.
FB_IMG_1497741048953

Основни математички модели со пресметки од кооординати

FB_IMG_1497740911965
FB_IMG_1497740919343

FB_IMG_1497740974296FB_IMG_1497741001707FB_IMG_1497741119044 FB_IMG_1497741106107 FB_IMG_1497741072742 FB_IMG_1497741063916 FB_IMG_1497741055990 FB_IMG_1497741041481

GARMIN GPS во инженерски активности

GARMIN-etrex-banner

GPS? Глобален систем за позиционирање.
Одредувањето локација со сателитско позиционирање е веќе секојдневие, а секако е неизбежна технологија во инженерството, посебно во теренски поврзани активности.
3Д локацијата (координати) е основен момент при секое планирање, проектирање, изведба или надзор на објекти на теренот. Зависно од потребата и фазата, се бара различна точност на позицијата, но тоа е широка и стручна тема па конкретно се прецизира со проектните барања.
Тема на овој текст е примената на рачен GPS уред GARMIN во некои инженерски активности.

GARMIN eTrex GPS serija

Рачните GPS уреди позиционират со навигациска точност, односно точност доволна при првична обиколка на теренот, при првично добивање на висински профил со основни информации за понатамошно планирање или теренска навигација до позиции кои е потребно да се најдат на терен.
Ако се избере соодветен модел со GPS/GLONASS приемник, може да помогне во многу инженерски активности на терен. Новите GARMIN Модели имаат вградени топо карти и можност за поставување државен координатен систем што може да биде од корист за прибирање и картирање на специфични точки, профили и површини.


Сите снимени теренски податоци (точки, линии, површини), може да се превземат, прегледуваат и обработат на компјутер преку соодветни апликации и со export да се применат во некоја CAD или GIS апликација за работа.
GARMIN basecamp_tour_full_02


Од аспект на буџет, GARMIN рачни GPS уреди може да се набават со цени од 7480 до 35000 денари, зависно од бараните карактеристики, но и основниот модел го дава главниот податок – 3Д локација на терен.


Детални информации за GARMIN на овој линк
www.garmingps.mk/etrex.html
или контактирајте на 078 306 200


 

Референтни површини во Геодезијата

geodetski referentni povrsini geodetic reference surfaces georeport

Терен – површина на Земјата.

Геоид – тело кое настанува кога ќе замислиме дека морската површина поминува низ сите копна на земјата.

Елипсоид – математички дефинирана елипсоидна површина.


Ова се општите дефиниции за некои референтни површини кои се користат во Геодезијата, за повеќе детали обратете се кај Геодетски стручни лица.


The terrestrial surface is defined as the surface of the Earth. It is the surface on which our survey observations are made. It is a complex surface and one that cannot be mathematical modeled. As such it cannot be used as a surface against which coordinates can be referenced or computations reduced.
The Geoid surface is defined as an equip-potential surface of the Earth’s Gravity field, that on average closely approximates Mean Sea Level in the open oceans. It too has a complex shape and is difficult to mathematically model.
The ellipsoidal surface is the enclosed mathematical surface created by rotating an ellipse 180 degrees. The dimensions of the ellipsoid (semi-major and semi-minor axes) are chosen such that it will closely model the Geoid surface for either part or all of the Earth.

WEB промоција на Геодетски компании – ГЕОДЕТ Радовиш

GEODET RADOVIS

Колку е важна WEB промоцијата на геодетските бизниси? Дали се доволно присутни на интернет? Дали клиентите лесно ги добиваат информациите за нивните услуги?

Истражувавме на интернет, и лоциравме една од малкуте Геодетски фирми кои имаат своја актуелна web страна.

ГЕОДЕТ дооел Радовиш – www.geodet.mk

Користење на кодирање при геодетски мерења на терен

survey points code

Користењето кодови при геодетски мерења на терен значително може да ја олесни Вашата работа, односно најголемо влијание ќе има на продуктивноста (потрошено помалку време / добиен квалитетен, читлив излезен податок)

Leica Geosystems прикажува еден пример со користење кодови во процесот на прибирање теренски/просторни податоци.

Повеќе информации за производите на Leica Geosystems во GeoWILD MAK


Гео Вилд Мак дооел
ул.Борка Талески бр.51
1000 Скопје, Македонија
телефон:+389 2 3239 374
e-mail:geowildmak@t-home.mk


 

GARMIN Monterra® GPS/GNSS картирање со Android™ платформа

garmin_gpsmap64_page-topo-europakarte-1

GARMIN Monterra е напредна класа на GPS/GNSS рачен уред за картирање.
Работи на Android Платформа, што овозможува да користите повеќе апликации за лоцирање, картирање, GIS, прибирање на теренски податоци.

GPS/GNSS картирање со Android™ платформа

monterra 1

  • 4″ ротирачки, видлив на сончева светлина, цврст екран со multi-touch
  • Android апликации за картирање, навигација, лоцирање, пресметување површини од Google Play™
  • 8 megapixel autofocus camera и 1080p HD video со автоматски geotagging, LED flash/torch
  • High-sensitivity GPS/GLONASS receiver за подобро позиционирање
  • 3D MapMerge™ за поврзување повеќе мапи во 3-D
  • WiFi поврзување, ArcGIS® и други Геодетски или GIS и апликации за теренски активности

ScanStation – Изворедна брзина, Исклучителна сестраност

ScanStation 2 georeport

Ласерско Скенирање на просторни елементи е една од поновите и најнапредни технологии за прибирање на 3D податоци и изработка на 3D модели на теренот, објектите.
И во овој технолошки сегмент лидер е Leica Geosystems AG со неколку модели на Ласерски Скенери (ScanStation)

Можеби ве интересираclose