За Georeport

Georeport Logo

Добредојдовте на Georeport.mk 
Web портал кој ги следи Гео Бизнисите во Македонија

Еве го местото каде ќе се сретнат ГеоКорисниците и ГеоБизнисите!

Добредојдовте на блог-порталот GeoReport кој ќе ги презентира Гео Актуелностите и настаните од Гео областите. Единствена цел на овој информативен портал е да помогне во издигнувањето на Гео професијата и презентирање на фактите и состојбите од Гео областите на тапет пред сите заедно, а не на “ќошни маси” по кафани и кратки муабети на “локалните пазарчиња”!
Секојдневно ќе се обидеме да пласираме актуелна тема на која ќе можете да дадете Ваши коментари.
Основната цел е јавна промоција на Гео областите, се надевам ќе предизвика интерес за Ваше активно учество во понудените теми.

  • Ваши предлози и теми слободно испратете на:
  • e-mail: mail@georeport.mk
  • До брзо читање, имајте убав ден!

15.05.2009

Основач на професионалниот блог-портал Georeport
м-р Александар Тушев дипл.гео.инж

tushev@gizzo.mk / +389 70 306 200