Инженерска геодезија при теренски работи на патишта

surveying-teren-geodezija

Новите технологии навлегуваат во сите сфери на животот, па секако и во градежништвото и геодезијата.
Дали Геодетските и Градежните фирми во нашата држава ги следат новите трендови во работењето?

Можеби ве интересираclose