Прописи за заштита на личните податоци во Геодетските фирми

zastita podatoci privatnost

Како и сите бизниси кои работат со клиенти / физички лица и  Геодетските фирми ги засега Законот за заштита на лични податоци.
Следејки ги овие прописи, Комората на ТП и ТД за геодетски работи иницира обука за појаснување и имплементирање на законските обврски во секојдневното работење.

Целта на обуката е усогласување на работењето на трговците поединци овластени геодети и трговските друштва за геодетски работи со прописите за заштита на личните податоци.

Обуката е и еден вид подготовка за предвидените контроли. Според Законот за заштита на личните податоци, во текот на 2016 година е донесен План за редовен инспекциски надзор, во чиј распоред се ставени и Трговците поединци овластени геодети и трговските друштва за геодетски работи од страна на Дирекцијата за заштита на лични податоци. Линк – http://www.dzlp.mk/mk/node/3188

Можеби ве интересираclose