ПРАВИЛНИК ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ

Geodetski elaborat

Врз основа на член 90, став (2) од Законот за катастар на недвижности („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 55/2013), Управниот одбор на Агенцијата за
катастар на недвижности, донесе  ПРАВИЛНИК ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ

Со овој правилник се пропишува начинот на извршување на геодетските работи за
посебни намени, како и формата и содржината на геодетските елаборати за извршените
геодетски работи за посебни намени.

Основа за вршење на геодетските работи за посебни намени се точките од геодетските
референтни мрежи, и тоа: тригонометриска, полигонометриска, полигонска, линиска,
глобален навигациски сателитски систем (GNSS) и нивелманска референтна мрежа

Правилникот можете да го превземете на официјалната страница на Агенцијата за
катастар на недвижности.
ЛИНК: ПРАВИЛНИК ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ.pdf

Можеби ве интересираclose