Минимална цена на инженерскиот труд?

outsource-enginering-services

Дали полека се развива свесноста дека и инженерскиот труд мора да има минимална цена?
Одлична иницијатива на Комората на овластени архитекти и инженери (КОАИ) која се надеваме нема да остане само на хартија туку масовно ќе се прифати и имплементира во инженерските дејности.
Потценетата инженерска услуга не е од корист за никого, дури ниту за тој што ја добил ниската цена!

Одделението на архитекти при Комората на овластени архитекти и инженери – КОАИ е иницијатор, предлагач и изготвувач на Нацрт Тарифник на инженерски услуги во се врз основа на член 109 став 7 од Законот за градење.
Тарифникот се однесува на минималниот надоместок за услугите на архитектите и инженерите во високоградбата.
По повеќемесечно работење Нацрт Тарифникот е презентиран и усогласен со останатите одделенија при КОАИ и на 9 мај презентиран пред УО на КОАИ. На 14 мај одделението за архитектура одржа состанок на кој тарифникот се прифати. Во моментов Тарифникот се презентира пред останатите професионални одделенија, кои треба истиот да го разгледаат и одобрат. КОАИ планира после прифаќање на тарифникот од страна на професионалните одделенија, да го презентира на бизнис заедницата. Неопходно е потоа да се закаже Собрание на КОАИ на кое истиот ќе биде ставен на гласање. Доколку Собранието го изгласа Тарифникот тој ќе се проследи до Министерство за транспорт и врски за да стане дел од Законот за градење.

444
Со Нацрт Тарифник се пропишува минималната вредност на надоместокот за извршените инженерски услуги од страна на овластените архитекти и овластените инженери, учесници во активностите предвидени со Законот за градење. Исто така предвидена е и минимална нето-вредност на работен час на архитектите и инженерите и механизми за спроведување на одредбите на Тарифникот.
Висинита на минималниот надоместокот за извршените инженерски услуги во предложениот тарифникот е презентиран табеларно, а е изработен согласно Правилникот за урбанистичко планирање и ја дефинира градбата по класи на намени.
Тарифите кои се дадени во табелите на тарифникот ги регулираата минималните надоместоци за учесниците во изградбата (член 12 ), а согласно член 47 и член 54 од Законот за градење и подзаконските акти. (Правилник за проектна документација…., Правилника за ревизија на проектна документација……)
Предложено е и техничката документација, која подлежи на Тарифникот задолжително да содржи доказ за наплата на надоместокот на инженерските услуги.

Можеби ве интересираclose