jovanoski-komora-dec-2016

КОМОРА: Претседателот Јованоски ги презентираше реализираните и идни активности

На вчерашната пресс конференција, претседателот на Комората, м-р Горан Јованоски дипл.геод.инж. Следува интегралниот текст. Во изминатите шест месеци, претседателот на Комората заедно со членовите на Управниот одбор остварија значителен дел од поставените Повеќе »

994232_423866844395416_1014301155_n

БЕСПЛАТЕН Профил за Вашата Геодетска фирма во Georeport Бизнис Адресар

Ви овозможуваме БЕСПЛАТНО објавување на Вашата Геодетска фирма во промотивен Адресар за рекламирање на Геодетски Фирми – отвори линк *Бесплатниот профил вклучува Назив, адреса и контакт телефон За Ваша web страна, професионален Повеќе »

12753757-collection-of-devices-for-a-geodesy-and-cartography-stock-photo

Анкета: Кој бренд Геодетски мерни инструменти користите?

Геодетските инструменти се основно средство за спроведување на секојдневните инженерски задачи во Геодетските фирми. Спроведуваме анкета за застапеноста на производителите на опрема во МК. Селектирајте ги производителите кои ги користите и притиснете Повеќе »

konec-teren-obelezuvanje-1

Геодетски инструмент или добар мајсторски КОНЕЦ?!

Многу често на терен, при изведба на градежни работи на објекти го среќаваме “прецизниот” мајсторски конец! Можеби не е штета да го има, но дали Геодезијата е доволно навлезена во фазите на Повеќе »

inspire-cadastre-akn-makedonija

АКН: Нова стратегија за просторни податоци

Агенцијата за Катастар на Недвижности на РМ во заедничка соработка со Катастарот на Холандија подготви нова тригодишна нацрт верзија – стратегија за национална инфраструктура на просторни податоци. Новата стратегија се очекува да Повеќе »

КОМОРА: Претседателот Јованоски ги презентираше реализираните и идни активности

jovanoski-komora-dec-2016

На вчерашната пресс конференција, претседателот на Комората, м-р Горан Јованоски дипл.геод.инж. Следува интегралниот текст.


Во изминатите шест месеци, претседателот на Комората заедно со членовите на Управниот одбор остварија значителен дел од поставените цели, меѓу кои како најзначајни ќе ги споменеме целите кои Комората ги дефинираше на остварените непосредни средби со претставниците на приватните геодетски фирми по региони и тоа во Гостивар, Куманово, Велес, Битола, Струмица, Охрид и Скопје.

Како резултат на овие средби и состаноци беа детектирани бројни прашања и проблеми со кои се соочуваат колегите во секојдневното работење и кои реално претставуваат пречка во реализирањето на приватната геодетска дејност. На дел од овие прашања, решавањето лежи во анализа на постојните законски основи и формирање предлог за измена и дополнување на истите, за што на иницијатива на Комората на 13.06.2016 година имаше и официјално конституирање на членовите на Мешовитата работна група, задолжена токму за оваа проблематика;

Исто така, еден дел од детектираните проблеми во приватната геодетска пракса се отстранети преку бројни активности на претседателот и членовите на Управниот одбор преку иницирање и учество на бројни состаноци со претставници на Агенцијата за катастар на недвижности, со претставници на Министерството за транспорт и врски, Нотарската комора, Комората на извршители, Комората на проценители и други институции. Како видливи резултати на ревносното работење во изминатиот период, а сè со цел подобрување на амбиентот и условите за работа во приватната геодетска пракса, можеме да напоменеме неколку придобивки:

 Постигнато е заверката на Геодетските елаборати да не се извршува преку банкарски налог ПП50, со што се обезбедува скратување на трошоците во делот за банкарските провизии;

 Овозможување на геодетските фирми пристап до детален преглед на податоци во Катастар на недвижности и Катастар на земјиште;  На 22.07.2016 година од страна на Агенцијата за катастар на недвижности до Комората е доставено “Упатство за физичка делба на катастарска парцела која претставува градежно земјиште” со коешто во голем дел се усвоени барањата на приватните геодетски фирми по прашањето на физичките делби. Дополнително по ова прашање на “Барање мислење во врска со примената на одредбите од Законот за градежно земјиште” од Комората до Министерството за транспорт и врски добиен е “Одговор на барање мислење со број: 29-13500/2 од 08.11.2016 година”, доставен од страна на погореспоменатото Министерство до Комората на 14.11.2016 година со што во целост се допрецизира проблематиката и дилемите околу практичната примена на наведените одредби од Законот по ова прашање.

 На 29.07.2016 година на заедничка иницијатива на Комората и Агенцијата за катастар на недвижности одржан е состанок на којшто се дискутирани голем број прашања, кои се однесуваат на работењето на приватните геодетски фирми. Оттогаш, во уште неколку наврати, сè до крајот на месец ноември се работеше на утврдување на соодветни заклучоци по дискутираните прашања, по коишто на 17.11.2016 година се изготви финална верзија на Записникот со дефинитивни заклучоци, коишто се дистрибуирани до сите членки на Комората и до сите Одделенија на Агенцијата за катастар на недвижности. Во рамките на овој Записник, би истакнал за постигнатиот заклучок околу заверките во висина од 100,00 денари за сите ГЕ изготвени во периодот од 03.03.2011 до 17.07.2012 година, истите да не се одбивани од катастар, туку странката при поднесувањето на ГЕ, заверката да ја плати во катастар;

 Понатаму, по однос на заклучоците од Записникот е дека доколку при изготвувањето на ГЕ е направена грешка во атрибутните податци, односно грешки, коишто се однесуваат на носителите на правата на надвижностите, истите нема да бидат основ за одбивање на елаборатите;

 На барање на Комората до Агенцијата за катастар на недвижности со цел на приватните геодетски фирми да им се овозможи пристап и користење на софтверот наменет за Регистарот на градежното земјиште, така што при изработката на геодетскиот елаборат за посебни намени – Нумерички податоци од страна на приватните геодетски компании со користење на овој софтвер ќе се добие еднозначен податок;

 Понатаму, со измената на Тарифникот за висина на надоместокот за користење и увид на податоците од Геодетско-катастарскиот информационен систем, за увид на податоци од Катастар на недвижности за Катастарска парцела, за згради, посебни делови од згради и други објекти, за носители на права на сопственост и други стварни права, облигациони права, прибележувања и предбележувања е намалена од 50 денари на 5 денари од пристап;

 Како придобивка на Комората претставува и иницијативата за одржувањето на Обуките за овластени геодети да бидат на регионално ниво во неколку центри на земјата, или во Одделенијата за катастар на недвижности на Агенцијата каков што е случајот со “Отворените денови на Агенцијата со Граѓаните” во чијашто концепција беа вметнати и “Отворените денови со приватните геодетски фирми”, со што значително се скратува времето и финансиските средства на овластените геодети, за сметка на ефикасност на обуката;  Донесена е одлука за формирање на Комисија од членови од Комората и преставници на Агенцијата за во изготвување на правилникот за Пописен катастар;

 Уште еден бенефит за работењето на приватните геодетски фирми е постигнат со изменувањето на Правилникот за одржување на Катастарот на недвижности, преку создавање можност за техничка надградба на системот, со што ќе се овозможи службеното лице по електронски пат да го извести подносителот на пријавата дека е потребно во рок од 24 часа од денот и часот на генерираното известување да ја дополни пријавата со потребните прилози, кои не се претходно приложени. Управниот одбор на Комората во континуираните средби што ги има со Директорот и стручниот тим на Агенцијата за катастар на недвижности не застануваат тука, туку се во постојана координација за идните проекти, во коишто приватните геодетски фирми ќе имаат активно учество во нивната реализација. Во оваа прилика би сакал да споменам некои од тие проекти, како на пример:

 ПРЕМЕР НА ИНФРАСТРУКТУРА ВО ДРЖАВНА И ОПШТЕСТВЕНА СОПСТВЕНОСТ;

 ОРТОФОТО И ЛАСЕРСКО СКЕНИРАЊЕ НА ЦЕЛА ТЕРИТОРИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА;

 ВОСПОСТВУВАЊЕ НА ТРОДИМЕНЗИОНАЛЕН (3Д) КАТАСТАР;

 РЕГИСТАР НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ;

 ВОСПОСТАВУВАЊЕТО НА НОВ АДРЕСЕН РЕГИСТАР ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА;

 МАСОВНА ПРОЦЕНКА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ.

Како и мноштво други проекти кои ќе ги изведуваат приватните геодетски компании.

Се надеваме дека соработката помеѓу Комората на трговски друштва за геодетски работи и Агенцијата за катастар на недвижности и понатаму продолжува во духот на партнерските релации, а во насока на надминување на сите предизвици со кои се соочува приватната геодетска дејност.

Гео Астро – Берово

534691_433215390079283_1355056372_n
ГЕО-АСТРО
ул.Димитар Влахов бр.3, Берово
077632982

Гео-Интер – Скопје

534691_433215390079283_1355056372_n
Гео-Интер
ул.Народни Херои бр.18 лок.2 , 1000 Скопје
0038971207903


ТЕРА ГЕОДЕТ – Битола

534691_433215390079283_1355056372_n
ДОО ТЕРА ГЕОДЕТ
ул. Христо Узунов бр.1 / Битола
047207379


ГЕО-ГИС – СКОПЈЕ

534691_433215390079283_1355056372_n
ГЕО-ГИС ДООЕЛ
ул. Сава Михајлов бр.42 / Скопје
0038975531486

Можеби ве интересираclose