boris-tundzev

Катастарот ќе ги чисти фиктивните сопственици од вашиот имотен лист

Согласно измените на законот за недвижности од јуни, во изминатите две недели се донесени и сите подзаконски акти со посебен акцент на членот за исправки на грешки при процесот на запишување на Повеќе »

proekcija_zaMSc

Како се прави Карта?

Старите хартиени карти, и денешните нови модерни карти (мапи) позади себе имаат широка научна основа. Повеќе »

katastar mzsv georeport

До 30 јуни е рокот за доставување Геодетски елаборат за Легализација

Врз основа на Законот за изменување и дополнување на Законот за постапување со бесправно изградените објекти (“Службен весник на РМ” бр.190/2017), е продолжен рокот за легализирање до крајот на месец декември 2018 година. Повеќе »

outsource-enginering-services

Минимална цена на инженерскиот труд?

Дали полека се развива свесноста дека и инженерскиот труд мора да има минимална цена? Одлична иницијатива на Комората на овластени архитекти и инженери (КОАИ) која се надеваме нема да остане само на Повеќе »

gradezen fakultet geodezija skopje

Предавања од проф. Карел Павелка (Czech Technical University in Prague – CTU)

Почитувани колеги, во името на Раководителот на катедрата за Виша геодезија проф. д-р Златко Србиноски, ја користам оваа прилика да Ве поканам на организираните предавања од проф. д-р Карел Павелка, кои ќе Повеќе »

Катастарот ќе ги чисти фиктивните сопственици од вашиот имотен лист

boris-tundzev

Согласно измените на законот за недвижности од јуни, во изминатите две недели се донесени и сите подзаконски акти со посебен акцент на членот за исправки на грешки при процесот на запишување на правата на сопственост кои се настанати при дигитализација на аналогниот премер од минатото, рече директорот  на Агенцијата за катастар на недвижности Борис Тунџев.

-Со процесот на дигитализација настанале голем број на грешки во делот на сопственичките права, така што има многу голем број на случаи каде во имотните листови се појавуваат сопственици со на пример 2 или 3 метри квадратни, што значи дека во ваков случај или пак случај до 5 проценти грешка во премерите на катастарската парцела, граѓаните ќе мора да достават барање до Катастарот со кои ќе бараат иземање на ваквиот тип на сопственици, објасни Тунџев.

Тој појасни дека овој тип на барања ќе бидат без надоместок, а потребните документи граѓаните ќе може да ги достават до најблиската подрачна единица на Катастарот.

Најголеми проблеми од овој тип има во Драчево, Ѓорче Петров, Волково, Сарај и други.

– Преклопот од нов и стар план се влече подолг период како последица на дигитализација, токму затоа се отоворени и две нови подрачни функционални подрачни единици во Чашка и Македонска Каменица какде како и во градови како Гостивар, Берово, дел од Штип, Куманово сопственоста се утврдувала преку пописен катастар, што е процес кој мора де се заврши за да конечно се реши проблемот и овие граѓани да добијат имотни листови, вели Тунџев.

Извор ФОКУС, линк: https://fokus.mk/katastarot-ke-gi-chisti-fiktivnite-sopstvenitsi-od-vashiot-imoten-list/

Како се прави Карта?

proekcija_zaMSc

Старите хартиени карти, и денешните нови модерни карти (мапи) позади себе имаат широка научна основа.

Сопственоста низ призмата на урбанизмот – анализа на Порта3

Урбанистичкиот план од правен аспект претставува подзаконски акт којшто произлегува од Законот за просторно и урбанистичко планирање. Генералниот урбанистички план (ГУП) и деталните урбанистички планови (ДУП) ги носи советот на општината (со исклучок на Градот Скопје, каде што ГУП-от го донесува Советот на Градот), во процедура строго пропишана во Законот за просторно и урбанистичко планирање. Просторниот план го носи Собранието на Република Македонија. Поради тоа крајно сериозно е донесувањето на плановите, бидејќи истите се основа за понатамошни инвестициски зафати со впечатливи финансиски вложувања, што е основа за севкупниот развој. ДУП-овите се основа за издавање услови за проектирање на градбите. Какви последици би имал инвеститорот кој целата финансиска конструкција, вложување во локацијата и изработка на проекти ги направил врз основа на легално издаден документ од општина, извод од план, а во меѓувреме планот се укине, инвеститорот не може да гради, а трошоците веќе ги направил. Ова мора да се има предвид и затоа е голема одговорноста на тие кои го носат планот да ја запазат процедурата за неговото донесување. Уставниот суд поведува постапка за уставноста на некој план само во случај кога е повредена процедурата за негово донесување.

dupjo7

Уставниот суд може да ја разгледува процедурата за донесување на планот и во колку не е во согласност со законот планот го поништува. Но, секој закон или подзаконски акт е само текст (во некои случаи обрасци и сл.), а ДУП е подзаконски акт којшто има и текст и цртежи. Уставниот суд не навлегува ниту во текстот, ниту во графичките прилози и по истите не поведува постапка за оценување на уставноста. Во некои случаи во текстот (одредбите од планот) или во графичките прилози се кријат елементи кои ја загрозуваат уставноста. Затоа и одговорноста на планерите и инженерите исто така е голема.

Ова укажува дека Уставниот суд не навлегува во суштината на планот, што е апсурд. Дали некој закон или подзаконски акт е во согласност со Уставот оценуваат уставните судии. Но што е со урбанистичкиот план како подзаконски акт – на пример ДУП. Бидејќи Уставниот суд не навлегува во планските решенија и одредбите во планот, коишто во некои делови сериозно може да ја обезвреднат сопственоста, којашто е една од темелните вредности гарантирана со Уставот на Република Македонија (не сум запознат дали на Правниот факултет се изучува урбаното право), во Уставниот суд неопходно е да одлучуваат рамноправно и експерти од урбанизмот по предмети од урбанистичките планови. Тие ќе можат навремено да ги увидат и да реагираат за спорните решенија во плановите.

4H5A7694
Жителите реагираа за неквалитет, но доцна е кога некој инвеститор пред вашата куќа или стан изгради зграда (зградурина) и ви го одземе сонцето, видикот, проветрувањето, зеленилото, воздухот со некомпатибилна наменска употреба. Ви ја повредил сопственоста којашто ви е гарантирана со Уставот, ви ја намалил вредноста на сопственоста, ве осиромашил. А што е со стручноста и одговорноста?
Морална одговорност секако сносат сите учесници во изработката на
планот (планери и ревиденти, мислења и согласности) и во неговото донесување
Градот, односно општината преку советниците.

Но како што напоменав на почетокот, планот го донесуваат избраниците на народот, советниците.

4H5A7738
Всушност одговорноста се релативизира и како и за секој закон или подзаконски акт, којшто може да има далекусежни последици, временски или материјално никој не одговара – планот е донесен во име на народот преку неговите избраници, но последиците ги трпи истиот.
Покрај градежната вредност кои се другите елементи кои ја заокружуваат вредноста на сопственоста. Другите елементи всушност претставуваат соседско право (секоја планирана градба која се предвидува да се гради има свои соседи и предизвикува влијание врз нив), а тие се:
• Право на пристап до локацијата и градбата
• Право на осончување на одредени простории во станот или куќата
• Право на проветрување на градбите односно просториите
• Право на видик (кај градби на коси терени)
• Право на мир и тишина
• Право на брза евакуација
• Право на сигурност и стабилност на градбата и градбите околу неа со пропишани дистанци меѓу градбите од аспект на обрушување при природни катастрофи
Ова би биле клучните елементи кои ја заокружуваат вредноста на сопственоста. Секако во вредноста треба да се вклучат и амбиенталните и архитектонски вредности на градбата и градбите околу неа и тоа не е за потценување, доколку како што кај нас беше пракса во плановите се наведени препораки за архитектонско обликување врз основ на историски стилови. Ова мешање во плановите е крајно неодговорно и може да се смета како притисок на планерите и оние кои го донесуваат планот.
11
Исто така мошне значајни елементи на градежната вредност се близината на здравствени центри, близината на спортско-рекреативни центри, паркови, близината на транспортни центри, трговски центри, можноста за сигурно паркинг- место, поврзаноста на квалитетна инфраструктурна мрежа (квалитетна сообраќајна мрежа, електрична мрежа, водоводна мрежа, канализациска мрежа, брз интернет преку оптички кабли) безбедноста на квартот, можностите за безбедност и сигурност од аспект на природни катастрофи, пожари и сл. Но дали овластените проценители при утврдување на вредноста на станот или градбата го имаат ова предвид. Не сум уверен дека сите елементи коишто се набројани погоре се вклучени во проценките.
Погоренаведените елементи на соседското право, врзано со сопственоста, всушност се решаваат или треба да се гарантираат со стандардите и нормативите за урбанистичко планирање. Постои правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање кој произлегува од Законот за просторно и урбанистичко планирање.

Сведоци сме дека Законот за просторно и урбанистичко планирање беше често пати дополнуван и изменуван (не навлегувам дали од објективни или субјективни причини). Исто така бројни дополнувања и измени претрпе и овој правилник. Една измена е карактеристична. Во правилникот висината на градбите се утврдува во плановите како максимална, но понатаму во нареден член за плац од 500 квадратни метри висината на градбата се утврдува како минимална од 21 метар, понатаму за плац од 1000 квадратни метри висината на градбата се утврдува како минимална од…!? Ова е директен удар на соседското право, односно сопственоста.
Врз основа на соседското право и сочувување на вредноста на сопственоста висината на планираните градби се утврдува врз основа на урбанистички анализи кои ги вклучуваат погоренаведените соседски права и се утврдува како максимална – и не може поинаку, бидејќи се повредува Уставот на РМ. (Но ова не го виде Уставниот суд).

8265745

legalizacija

Закон за легализација на бесправно изградени објекти

Законот за легализација на бесправните градби директно влијае на сопственоста. Според истиот може да се легализираат градби кои се надвор од инфраструктурни коридори со нивните заштитни појаси, градби кои се надвор од некакви заштитени подрачја и сл. Притоа заборавајќи дека според нашиот Устав граѓаните на Република Македонија имаат еднакви права. Значи постојат бесправни градби една во инфраструктурен коридор, а на 1 м од неа друга бесправна градба, којашто е надвор од инфраструктурниот коридор. Сопственикот на градбата којашто се наоѓа во инфраструктурниот коридор не може да ја легализира за да стекне сопственост (имотен лист), а сопственикот на градбата којашто се наоѓа надвор од инфраструктурниот коридор може да ја легализира со што стекнува имот (добива имотен лист), сопственост којашто има своја вредност. На овој начин повреден е Уставот на РМ бидејќи граѓаните немаат еднакви права. (Но и ова не го виде Уставниот суд.)
Всушност требаше да се донесе Закон за амнестија на бесправната градба, каде што сите сопственици на бесправните градби се амнестираат, со што сите стекнуваат сопственост, односно имотен лист. При рушење на бесправните градби кои се вон планските решенија, односно се наоѓаат во заштитени подрачја или на инфраструктурни коридори сопствениците се обесштетуваат. На тој начин Уставот немаше да биде повреден. Законот за амнестија на бесправната градба беше препорачан од експертите за земјишна политика при ФАРЕ некаде во 1997- 1998 година, по примерот на други европски земји. Италија на пример е земја во која пред да се донесе Законот за амнестија на бесправната градба имала приближно 3,5 милиони бесправни градби (Венеција е еден од градовите со најголем број бесправни градби). Ова е податок од експертите за земјишна политика на ФАРЕ.

divo1
Кога зборуваме за бесправната градба, сеедно дали е легализирана или не (освен онаа која плански се поклопува со предвидените површини и висини за градба) таа директно влијае на соседското право, намалувајќи ја вредноста на легалните градби, во некои случаи значително.
Градоначалниците, советот на општините и урбанистите планери треба добро да размислат за поставување нови градби или надградби во веќе плански изградени и оформени населби, бидејќи ова директно влијае врз сопственоста, многу често намалувајќи ја нејзината вредност.

Но што е со јавното право, односно јавниот интерес?

Планските програми имаат важна улога при зачувување и надградување на јавниот интерес во просторните и урбанистичките планови. Затоа добро обучени мултидисциплинарни експертски тимови, врз основа на сеопфатни анализи треба да работат во изготвувањето на планската програма. Програмата е обврзувачка за тимот на планери кои го работат планот. Низ планските решенија треба да дојде до израз јавниот интерес. Што кога јавниот интерес ќе надвладее над соседското право намалувајќи ја вредноста на сопственоста, дали тоа може да се процени и соодветно надокнади? Ова се однесува кога вредноста на градбите паѓа од причини што одредена инфраструктура се води близу градбите, како приоритет кој произлегува од јавниот интерес. Материјална надокнада следува ако градбата се наоѓа во инфраструктурниот коридор и се руши, но за оние градби што се непосредно до инфраструктурниот коридор и ја загадуваат околината (патишта) или ја загрозуваат (нафтоводи, гасоводи, електродалноводи) намалувајќи им ја вредноста, нема решение. Законодавецот и за вакви случаи сериозно треба да размисли и изнајде решение.
Се поставува прашање дали секогаш е сочуван или надграден јавниот интерес или е обезвреднет за сметка на некои приватни интереси и политички притисоци на кои подлегнуваат и планерите и урбанистите.Транзицијата низ кои поминува општеството, недоволно изградената демократија, ниското ниво на општествена свест и разни видови коруптивни влијанија се причина во поедини планови да не е доволно сочуван или надграден јавниот интерес, односно јавното право. Ова значи дека и планерите се под разни видови притисок. Но дали планерите се доволно обучени? Урбанизам се изучува во рамките на архитектонските факултети. Дипломираниот архитект веднаш може да почне да работи на урбанистички план, но не може да го води, да раководи со планерски тим. За тоа се потребни повеќе години работно искуство. Во минатото, со постари правилници за урбанистичко планирање, беа потребни најмалку пет години работно искуство и полагање пред стручна комисија во рамките на министерството надлежно за урбанизмот, за да се добие овластување за водење изработка на урбанистички планови. Денес овластувања дава Комората на овластени архитекти и инженери. Урбанистичкото планирање е сложен мисловен процес со мултидисциплинарен пристап. Раководењето на вакви планови бара добра едукативна надградба за да се усогласат постулатите од мултидисциплинарната работа. Најдобро едукативно наградување е во поголемите планерски куќи, (кои веќе скоро и да ги нема), каде се работат скоро сите видови планови и кои се составени од стручни лица од повеќе области. Во нив се создаваат експерти од областа на урбанизмот. Но план без визија не е план, што значи планерот треба да биде и визионер.

20180622131412_4H5A3452
Како и да е, планот со планските решенија не треба да ја намали вредноста на сопственоста, напротив треба да ја зголеми, преку зголемување на вредноста на градбите и вредноста на земјиштето. Но кога тоа е спротивно од наведеното, без разлика по чија иницијатива, планот мора да се најде пред Уставниот суд. За да не дојде до вакви непријатности, пред сè од аспект на зачувување на јавниот интерес и неповредливост на сопственоста, пред да се донесе планот, министерството коешто е надлежно за урбанизмот мора да има развиен оддел од експерти од повеќе области кои стручно, детално, сеопфатно преку мултидисциплинарна анализа го проценуваат планот и во колку е во ред даваат согласност за да може советот на општината да го донесе планот. Дали министерството надлежно за урбанизам денес го има потребниот капацитет? Не сум сигурен. Веројатно може да настанат пропусти, кои во крајна инстанца пак би требало да завршат пред Уставниот суд, па според ова Уставниот суд мора да има свои експерти, организирани во посебен оддел, кои ќе го дадат своето мислење (може ли за предмети од урбанизмот рамноправно со другите експерти по уставно право да одлучуваат и експерти од урбанизмот како уставни судии, бидејќи сопственоста е една од темелните вредности на Уставот, а нејзиното обезвреднување во планските документации може да го видат само урбанисти?)
И за на крај: пожелно е, од многу причини, под итно да се формира ново посебно Министерство за урбанизам и домување (по примерот на САД) каде што ќе има професионалци.

Автор: Мирко АНДОВСКИ-ВАЛАИЧАРСКИ, дипл.инж.арх.

Превземено од онлине портал ПОРТА 3 – линк до оригиналот – https://www.porta3.mk/sopstvenosta-niz-prizmata-na-urbanizmot/

До 30 јуни е рокот за доставување Геодетски елаборат за Легализација

katastar mzsv georeport

Врз основа на Законот за изменување и дополнување на Законот за постапување
со бесправно изградените објекти (“Службен весник на РМ” бр.190/2017), е продолжен рокот за легализирање до крајот на месец декември 2018 година.
Од 01 јануари до 30 јуни 2018 година, овозможено е за сите оние граѓани, коишто за претходните барања не ја обезбедиле неопходната документација да стекнат право во овој дополнителен рок, да поднесат нови барања за утврдување на правен статус на бесправен објект со комплетна
документација.
Барателите кои немаат доставено Геодетски елаборат за утврдена фактичка состојба на бесправен објект до 31 декември 2017 година, можат да достават Геодетски елаборат за утврдување на фактичката состојба на бесправен објект, најдоцна до 30 јуни 2018 година.

Минимална цена на инженерскиот труд?

outsource-enginering-services

Дали полека се развива свесноста дека и инженерскиот труд мора да има минимална цена?
Одлична иницијатива на Комората на овластени архитекти и инженери (КОАИ) која се надеваме нема да остане само на хартија туку масовно ќе се прифати и имплементира во инженерските дејности.
Потценетата инженерска услуга не е од корист за никого, дури ниту за тој што ја добил ниската цена!

Одделението на архитекти при Комората на овластени архитекти и инженери – КОАИ е иницијатор, предлагач и изготвувач на Нацрт Тарифник на инженерски услуги во се врз основа на член 109 став 7 од Законот за градење.
Тарифникот се однесува на минималниот надоместок за услугите на архитектите и инженерите во високоградбата.
По повеќемесечно работење Нацрт Тарифникот е презентиран и усогласен со останатите одделенија при КОАИ и на 9 мај презентиран пред УО на КОАИ. На 14 мај одделението за архитектура одржа состанок на кој тарифникот се прифати. Во моментов Тарифникот се презентира пред останатите професионални одделенија, кои треба истиот да го разгледаат и одобрат. КОАИ планира после прифаќање на тарифникот од страна на професионалните одделенија, да го презентира на бизнис заедницата. Неопходно е потоа да се закаже Собрание на КОАИ на кое истиот ќе биде ставен на гласање. Доколку Собранието го изгласа Тарифникот тој ќе се проследи до Министерство за транспорт и врски за да стане дел од Законот за градење.

444
Со Нацрт Тарифник се пропишува минималната вредност на надоместокот за извршените инженерски услуги од страна на овластените архитекти и овластените инженери, учесници во активностите предвидени со Законот за градење. Исто така предвидена е и минимална нето-вредност на работен час на архитектите и инженерите и механизми за спроведување на одредбите на Тарифникот.
Висинита на минималниот надоместокот за извршените инженерски услуги во предложениот тарифникот е презентиран табеларно, а е изработен согласно Правилникот за урбанистичко планирање и ја дефинира градбата по класи на намени.
Тарифите кои се дадени во табелите на тарифникот ги регулираата минималните надоместоци за учесниците во изградбата (член 12 ), а согласно член 47 и член 54 од Законот за градење и подзаконските акти. (Правилник за проектна документација…., Правилника за ревизија на проектна документација……)
Предложено е и техничката документација, која подлежи на Тарифникот задолжително да содржи доказ за наплата на надоместокот на инженерските услуги.

Предавања од проф. Карел Павелка (Czech Technical University in Prague – CTU)

gradezen fakultet geodezija skopje

Почитувани колеги,

во името на Раководителот на катедрата за Виша геодезија проф. д-р Златко Србиноски, ја користам оваа прилика да Ве поканам на организираните предавања од проф. д-р Карел Павелка, кои ќе се одржат во петок (4.05.2018 г.) од 11 часот во салата за состаноци на Градежниот факултет во Скопје.

Професорот Павелка е во официјална посета на нашиот факултет на покана на Деканатот на ГФ.

Презентациите кои ќе бидат презентирани се со следниот редослед:

– Презентација за Градежниот факултетот од Прага со осврт на студиските програми и можностите за мобилност на студенти(времетраење 30 мин.).
– Употреба на безпилотните летала за картирање на археолошки локалитети и историски споменици (времетраење 30 мин.).
– Примена на магнетометар и георадар при аквизиција на просторните податоци (времетраење 30 мин.)

Добредојдени се сите заинтересирани слушатели,

Со почит,
доц. д-р Златко Богдановски

21 Март – Светски ден на Геодетите

geodetic-surveying-featured

Geodesy is a symbol for a business surveyor

Теодолит од XIX век во колекцијата на Кат-стар Про

FB_IMG_1517655867360

Теодолит од крајот на XIX век ја збогати колекцијата на инструменти во витрините на Кат-стар Про.

Овие инструменти биле значаен фактор во развојот на геодетската дејност.

Јавна трибина по текстот за измена на Законот за Катастар на Недвижности

444

Врз  основа  на  предложените  законските  измени  на  постојниот  Закон  за  катастар на  недвижности,  изготвени  од  страна  на  Агенцијата  за  катастар  на  недвижности,  како Управен  одбор  на  Комората  на  трговци  поединци  овластени  геодети  и  трговски друштва  за  геодетски  работи,  цениме  дека  сите  членки  на  Комората  е  неопходно  да бидат  транспарентно  и  навремено  информирани  по  однос  на  споменатите  измени,  и истовремено,  проактивно  да  покажат  иницијатива  и  да  се  вклучат  во  една  поширока дискусија,  односно  јавна  трибина,  на  којашто  вообичаено  се  образложуваат  сопствени видувања  и  предлози  што  резултирале  врз  основа  на  стекнато  искуство  и  работење  во приватниот  сектор.

Барањето  на  Комората,  доставено  до  нејзините  членки  да  достават  свои конкретни  предлози,  сугестии  и  мислење  врз  база  на  доставениот  Нацрт-материјал  по измените  на  постојниот  закон,  не  вроди  со  плод,  од  причина  што  многу  мал  број  на колеги  се  одѕваа  на  дописот,  така  што  во  целата  постапка  недостасува  критичка  мисла и  поттик  за  реализација  на  измените  на  постојниот  Закон  за  катастар  на  недвижности  , кој ќе  биде  применлив  и  корисен  за  приватната  геодетска  пракса.

Во  очекување  на  Ваш  придонес  во  креирањето  и  обликувањето  на  претстојните измени  на  споменатиот  закон,  Ве  покануваме  да  земете  активно  учество  во  рамките  на јавната  Трибина,  закажана  на  02.02.2018  година,  (петок),  во  Амфитеатарот  на Градежниот  факултет  во  Скопје,  со  почеток  во  09.30  часот,  на  којашто  во  присуство  на претставници  на  Агенцијата  за  катастар  на  недвижности,  јавно  и  отворено  ќе  се дискутира  по предлог-измените  на  Законот  за  катастар на  недвижности.

Цениме  дека  единствено  на  ваков  начин  ќе  може  да  се  даде  конструктивен придонес  на  предложените  измени  на  постојниот  закон.

 

Со почит,

Претседател на  Комора  на  трговци поединци  овластени  геодети  и  трговски друштва  за  геодетски  работи  на  РМ

м-р Горан Јованоски, дипл.геод.инж.,  с.р

Геодетски точки – зошто служат?

IMG_20171206_085144_616

Прецизни геодетски мерења – утврдување деформации на геометрија на објект

ijgi-02-00797-g005

ijgi-02-00797-g005

Полигонски влак – што е тоа?

80003013

80003013

Геодетски мерења со методата слободен стил

FB_IMG_1512217848068

Секоја дејност има свои убави моменти 🙂

Македонија и Бугарија ќе разменуваат картографски и геодетски податоци

world-map-georeport

Македонија и Бугарија ќе разменуваат картографски и геодетски податоци, како и катастарски материјали. Тоа го предвидува Меморандумот за соработка меѓу Агенцијата за катастар и недвижности на Македонија и бугарската Агенција за геодезија, картографија и катастар, што денеска беше потпишан во Струмица, во рамки на првата заедничка седница на владите на двете држави.

Размената на катастарски информации, особено за пограничните области, ќе помогне во реализацијата на повеќе економски проекти за подобрување на локалните самоуправи во двете земји.

Во документот се предвидува реализирање заеднички регионални проекти од заеднички интерес, финансирани од фондовите на ЕУ.

Со размената на информации се создаваат и услови за поврзување на геодетските мрежи, што ќе даде позитивен ефект врз дејностите во геодетската област, картографијата, катастарот во рамки на европската заедница.

Меморандумот е со рок од десет години.

Што е Геодетска дејност?

boundary1

Дали некогаш сте си поставиле прашање што е Геодетска дејност?

Геодезијата како научно-техничка дисциплина опфаќа широк ранг на научни, инженерски и административни проблематики. Од утврдувањето на математичкиот модел на планетата Земја до физичка делба на парцела (нива) помеѓу двајца браќа во Зелениково.

…..

Но, дали Геодетската дејност е добро дефинирана, промовирана и пласирана од избраните претставници, од стручната фела, од администрацијата која е платена за тоа од државата?

Ова нека биде само идеа и поттикнување на темата.

Ова тема ќе ја истражуваме и анализираме детално.

Пожар во Градежен Факултет

2017-11-09 09.37.20

Пожар утрово ја зафати зградата на Градежен факултет во Скопје.

Геодетски точки

GUID-89C226F8-6E43-44EE-8366-D181BD310D4F

Признавањето на инженерските професионални квалификации во Европската Унија

Komora OAI Makedonija

Во склоп на македонската недела на инженерството на 18 октомври 2017,  Комората заедно со LATTANZIO Advisory го организираа настанот „Признавањето на инженерските професионални квалификации во Европската Унија и меѓународниот аспект на инженерската дејност, согласно Европската директива за професионални квалификации“, кој се одржа во хотел Мериот.

Предавачи на настанот беа еминентни домашни и меѓународни предавачи за семинарот – меѓудругите – Генералниот секретар на Европската федерација на инженерски асоцијации (FEANI) Dirk Bochar од Брисел; Потпретседателот на Европската Асоцијација на инженерски Комори (ECEC) Hansјорg Letzner од Италија; Претседателот на Бугарската Комора на архитекти Борислав Игнатов; Рената Гомбоц, претставник од Словенечката инженерска комора.

Настанот го посетија околу 100тина инженери, кои имаа исклучително позитивно искуство во однос на темите, предавачите и организацијата на настанот.

НА СТРАНАТА НА КОМОРАТА НА ОВЛАСТЕНИ АРХИТЕКТИ И ИНЖЕНЕРИ МОЖЕТЕ ДА ГИ ПОГЛЕДНЕТЕ ПРЕЗЕНТАЦИИТЕ ОД НАСТАНОТ. ПРИТИСНЕТЕ НА ОВОЈ ЛИНК

Делегацијата на Комора на Генералното Собрание на советот на геодетите на Европа и ИНТЕРГЕО

komora delegacija clge

Во периодот од 28-30.09.2017 година, во Потсдам, Германија, делегацијата на Комората на трговски друштва за геодетски работи во состав, м-р Горан Јованоски- претседател и м-р Надица Мишеска и м-р Никола Рибароски-членови на Управниот одбор на Комората, остварија посета на Генералното Собрание на советот на геодетите на Европа и Саемот за геодезија и геоинформации ИНТЕРГЕО во Берлин.

Геоид, Елипсоид, Проекција, Рамнина – што значат овие поими?

Land Surveying. Civil Engineering and Architecture. Unit 3 – Lesson 3.4 – Site Considerations. Geodetic vs. Plane Survey. Plumb Line. Plane Survey. Line of equal elevation. Geodetic Survey. Line of equal elevation. Rod. Rod. Horizontal Plane. Earth’s surface. In a geodetic survey, the geoid is taken as the datum. Lines that indicate level surfaces undulate with the strength of the gravitational field. In a plane survey, the curvature the Earth is considered flat, and lines of equal elevation are assumed to be horizontal planes. In this class, we will perform plane surveys. Geoid or other Datum. Project Lead The Way, Inc. Copyright 2010.

Графички приказ на некои геометриски-математички односи помеѓу површините кои се користат во Геодетските мерења и пресметки …


 

Можеби ве интересираclose